Vermindering regeldruk door de overheid: Piece of cake?

In 2007 is de overheid de campagne gestart om de regeldruk aanzienlijk te verminderen. Onder de slogan: ‘regelen waar het moet, vrijlaten waar het kan’ zal het voor zowel de overheid als voor de burger makkelijker moeten worden om door de bomen het bos te blijven zien. Immers, vele regelingen op verschillende terreinen maakten het aanvragen van een vergunning doorgaans een barre tocht door een sompig moeras, niet wetende of je met de vergunning de eindstreep haalt. Lees meer »

DG Juridisch Advies wordt Catch Legal!

Met veel enthousiasme delen wij u mee dat DG Juridisch Advies en Legoal Juristen vanaf 1 januari 2011 samen verder gaan onder de naam Catch Legal. Voor DG Juridisch Advies betekent dit dat wij, aanvullend op onze specialisatie op het gebied van omgevingsrecht onze werkzaamheden kunnen uitbreiden en u ook van dienst kunnen zijn op privaatrechtelijk gebied in het algemeen en specifiek op het gebied van, arbeidsrecht, huurrecht, en civiel bouwrecht.

Uiteraard blijft onze filosofie ongewijzigd; snel, deskundig, inzichtelijk en betaalbaar! Naast een uitbreiding van onze dienstverlening betekent dit ook dat wij vanaf januari 2011 te vinden zijn op een nieuw locatie.

Per deze datum worden onze contactgegevens dan ook als volgt gewijzigd:

Catch Legal
Banstraat 27
1071 JW Amsterdam
Tel: 020-3017180
Fax: 020-3017189

www.catchlegal.nl

Wij verzoeken u met deze wijziging rekening te houden in uw correspondentie en zijn u ook in 2011 graag van dienst!

Inwerkingtreding Wabo: de dag dat Pasen en Pinksteren op één dag vielen

Het nieuws op de radio van zes uur vanmorgen berichtte dat de omstreden anti-kraakwet vandaag in werking is getreden. Menig bestuursrechtjurist en bouwinspecteur zal vervolgens met spanning hebben gewacht op het bericht dat nog een -even omstreden- wet vandaag in werking is getreden. Helaas, het nieuws heeft het niet gehaald. Vandaag zal niet de boeken in gaan als dé dag dat de wereld van de vergunningverlening volledig is veranderd. Toch zal met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bouwend Nederland flink veranderen. De laatste bouw- en of milieuvergunning zijn gister ingediend: vanaf nu dient voor ondermeer een dakkapel een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.
Lees meer »

Overgangsrecht Wabo en projectbesluit; Kamervragen

In de nieuwsbrief van juni 2010 heeft het Ministerie van VROM ruimtelijk Nederland laten schrikken door te stellen dat projectbesluiten aangevraagd vóór 1 oktober 2010 na invoering van de Wabo niet meer onherroepelijk kunnen worden.
Lees meer »

Chalet; een caravan op wielen?

Bij het woord chalet denkt men aan een huisje van Zwitsers model in de Alpenlanden of een houten vakantiehuisje in de bergen. Tegenwoordig hoeft een chalet niet alleen meer in verband te worden gebracht met zo’n vakantie. Ook in Nederland zijn er veel campings die, naast stacaravans, ook chalets toestaan waarin kan worden gekampeerd.

Lees meer »

De Crisis- en herstelwet: “Neerlands hoop in bange dagen?”

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. In het voorjaar van 2009 waren de eerste ruwe schetsen van de wet al gemaakt. Hoewel velen dachten dat de wet aan het einde van dat jaar al in werking zou treden, werd ons geduld nog even op de proef gesteld. Lees meer »

Wie? Wat? Wabo!

Binnenkort zal het niet meer nodig zijn voor een groot project diverse vergunningen aan te vragen zoals een bouwvergunning of een milieuvergunning. Uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) vloeit voort dat een groot deel van de vergunningen in de omgevingsvergunning worden gebundeld. Maar wat verandert er nu voor de overheid en wat voor de burger? Dit en nog meer zal hieronder worden behandeld waardoor u een eerste kennismaking krijgt met de Wabo. Sayant detail is dat de oorspronkelijke inwerkingtreding op 1 januari 2010 onlangs is uitgesteld tot drie maanden na publicatie van de wet. Wanneer de publicatie zal geschieden is nog niet geheel duidelijk.
Lees meer »

De vernieuwing van de Bijlmermeer is verankerd!

Aan de vernieuwing van de Bijlmermeer wordt al sinds begin jaren 90 gewerkt. Het aloude planologische concept van strikte scheiding van functies, die heeft geleid tot de honinggraadflats in de Bijlmer werd daarmee verlaten. Flats en parkeergarages werden gesloopt of gerenoveerd, er werden stadsstraten gecreëerd, parken werden aangelegd en bovenal er werden veel eengezinswoningen gebouwd. Kortom met de vernieuwing van de Bijlmermeer werd en wordt voorzien in een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De vernieuwingsoperatie gestoeld op drie vastgelegde peilers:

  1. ruimtelijke vernieuwing;
  2. sociaaleconomische vernieuwing;
  3. vernieuwing van het beheer.

Het planologisch verankeren van de vernieuwing van de Bijlmermeer heeft echter wat voeten in aarde gehad. Er zijn meerder ruimtelijke besluiten genomen, welke uiteindelijk zijn opgenomen in een alomvattend bestemmingsplan “De Nieuwe Bijlmer”. Aan de ruimtelijke besluiten is een milieueffectrapportage voorafgegaan.

Lees meer »

Geld verdienen aan de overheid?

Uiterlijk 1 januari 2010 treedt de Wet Dwangsom en Beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: Wet dwangsom) in werking.
Het doel van de wet is om aanvragers een effectief rechtsmiddel te geven tegen te trage besluitvorming van overheden. Daarnaast heeft het als doel dat de overheid een betrouwbare partner wordt van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

De Wet dwangsom biedt de burger, bedrijven en maatschappelijke organisaties een handvat om trage besluitvorming te voorkomen. Tenslotte heeft eenieder die een aanvraag indient recht op een tijdige beslissing op zijn of haar aanvraag. Zo nodig moet een dergelijke beslissing kunnen worden afgedwongen. Lees meer »

Digitaliseringsplicht uitgesteld tot 1 januari 2010

Haast geboden bij nieuw paraplubestemmingsplan

Inleiding
Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) met bijbehorend Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking. In het kader van deze vernieuwde wetgeving wordt uiteindelijk de digitalisering en elektronische beschikbaarstelling van nagenoeg alle planologische visies, plannen, besluiten en verordeningen verplicht. De vereisten waaraan deze ruimtelijke instrumenten dienen te voldoen zijn vastgelegd in het Bro en nader verankerd in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening. In deze regeling worden eisen gesteld aan vormgeving, inrichting en authenticiteit van deze instrumenten, en nadere regels gesteld omtrent methodes en technieken voor het elektronisch beschikbaar stellen daarvan. Deze ministeriele Regeling Standaarden ruimtelijke ordening treedt echter pas op 1 januari 2010 in werking. Een nadere beschouwing van deze regeling leert echter dat de technisch inhoudelijke eisen die op dat moment aan de ruimtelijke instrumenten worden gesteld voor bepaalde ruimtelijke plannen vergaande consequenties zullen hebben.

Lees meer »

Catch Legal
Banstraat 27
1071 JW Amsterdam
t. 020 – 30 17 180
f. 020 – 30 17 189